PRE.DO Handelsbetingelser

Denne side er skrevet af advokater, der tager en masse forbehold, så ordlyden kan have en lidt negativ klang, omend dette på ingen måder ellers er sammenlignelig med vores tilgang til at tilbyde en brugervenlig idé-platform. Vi ønsker at gøre vores kunder glade ved at tilbyde et fleksibelt online software.

PRE.DO ApS vil i disse handelsbetingelser nogle gange være identificeret som “vi,” “os” eller “vor”. Vores  handelsbetingelser gælder enhver PRE.DO ApS software, service eller ethvert produkt, inklusiv opdateringer, som du bruger så længe en kontrakt eller abonnementsaftale med os er gældende. Al software, produkter og services er i disse handelsbetingelser refereret til at være “service.”

Venligst vær opmærksom på, at vi ikke giver nogle garantier for denne service. Disse handelsbetingelser begrænser også vores ansvar.

Senest revideret d. 14. februar 2018.

Priser

PRE.DOs til enhver tid gældende priser og specifikationer på Abonnementet kan findes på Hjemmesiden. Alle priser er i danske kroner eksklusive moms.

PRE.DO forbeholder sig ret til at ændre Abonnementets priser og specifikationer med 1 måneds forudgående varsel, dog tidligst fra den følgende faktura fra PRE.DO til Kunden.

PRE.DO garanterer, at der ikke foretages prisstigninger på de ved Abonnementets indgåelse eksisterende moduler, udover stigninger svarende til stigningen i nettoprisindekset.

Aktuelle priser for konsulentassistance, evt. udviklingstimer o.lign., oplyses direkte til kunden forud for aftaleindgåelse.

Fakturering og betalingsbetingelser

PRE.DO sender faktura til Kunden jf. den af Kunden valgte betalingsfrekvens ved Abonnementets indgåelse. Faktura og eventuelle rykkerskrivelser sendes per e-mail til den af Kunden oplyste e-mailadresse. Hvis Kunden ændrer sin e-mailadresse, er Kunden forpligtet til at informere PRE.DO.

Betaling skal ske senest 8 dage fra fakturadatoen (herefter ”Forfaldsdatoen”). Betales fakturaen ikke rettidigt har PRE.DO de beføjelser, der følger af rentelovens regler, medmindre andet fremgår af Vilkårene. PRE.DO sender tidligst første rykkerskrivelse 10 dage efter Forfaldsdatoen. Betales fakturaen fortsat ikke, sendes anden rykkerskrivelse tidligst 10 dage efter første rykkerskrivelse. PRE.DO opkræver et gebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse. PRE.DO tillægger hovedstolen morarenter på 1,5 % pr. måned fra Forfaldsdatoen. Renter tilskrives hovedstolen og forrentes. Såfremt kravet overgår til inkasso følges tillige rentelovens regler herom.

Såfremt PRE.DO ikke har modtaget betaling inden 7 dage efter udsendelse af anden rykkerskrivelse, kan PRE.DO suspendere Kundens adgang til Applikationen. Kunden får ikke refusion for perioder, hvor adgangen til Applikationen er suspenderet. Adgangen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre PRE.DO forinden har ophævet aftalen.

Vilkår for udvikling af individuelt tilpassede løsninger

Aftale om udvikling af individuelt tilpassede løsninger (herefter ”Individuelle Løsninger”) kræver særskilt skriftlig aftale mellem PRE.DO og Kunden. Kundens pris for Individuelle Løsninger aftales særskilt med PRE.DO.

Medmindre andet skriftligt aftales, opnår Kunden en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv brugsret til Individuelle Løsninger, og Individuelle Løsninger indgår efter udviklingen som en del af Applikationen under Abonnementet.

Bestemmelserne i Vilkårene gælder for aftalen om udvikling af Individuelle Løsninger. Bestemmelserne i Vilkårene gælder desuden efter udviklingen af de Individuelle Løsninger fortløbende på Abonnementet indeholdende de Individuelle Løsninger.

Drift, opdateringer og forbedringer

PRE.DO tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for PRE.DOs kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på netværksudstyr, netværksforbindelser eller lignende.

PRE.DO forbeholder sig ret til i særlige tilfælde, herunder på baggrund af drifts- eller sikkerhedsmæssige forhold, for eksempel begrundet i udskiftning af teknisk udstyr eller softwareopdateringer, midlertidigt at begrænse eller afbryde adgangen til Applikationen. PRE.DO tilstræber i alle tilfælde at genskabe normal drift hurtigst muligt. Sådanne afbrydelser vil fortrinsvis placeres udenfor dagtimerne.

PRE.DO har til hensigt, og er berettiget til, løbende at opdatere og forbedre Applikationen. PRE.DO er dog ikke forpligtet til at opdatere og forbedre Individuelle Løsninger, medmindre andet skriftligt aftales.

Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder til Applikationen, herunder Individuelle Løsninger, såsom ophavsrettigheder og varemærkerettigheder, samt rettigheder efter markedsføringsloven tilhører PRE.DO. Kunden erhverver ingen ejendomsret over Applikationen.

PRE.DO udleverer ikke kildekoden til Applikationen, herunder Individuelle Løsninger, til Kunden, og Kunden er ikke berettiget til selv, eller ved fremmed medhjælp, på nogen måde at søge at gøre sig bekendt med kildekoden, eller at kopiere Applikationen.

Kunden er ikke berettiget til at videregive, udleje, udlåne eller på anden måde overdrage sin brugsret i henhold til Abonnementet til tredjemand, medmindre andet skriftligt aftales med PRE.DO.

PRE.DOs logo og andre kendetegn må ikke fjernes fra Applikationen.

Ved ophør af Abonnementet, uanset årsagen hertil, ophører brugsretten til Applikationen samtidigt hermed, herunder også brugsretten til Individuelle Løsninger, medmindre andet skriftligt aftales med PRE.DO.

PRE.DO forbeholder sig retten til at genbruge programkoden for individuelle løsninger i andre sammenhænge; herunder special udvikling af apps og integrationsløsninger, da dette tilhøre PRE.DO.

Kundens egne data i Applikationen

Kunden ejer indføjet data i Applikationen og kan frit disponere over dette. Kundens data slettes tidligst 60 dage efter Abonnementets ophør, hvorefter PRE.DO ikke har nogen forpligtigelse til opbevaring af Kundens data.

PRE.DO foretager backup af Kundens data 1 gang i døgnet. PRE.DO kan genskabe en backup mod et gebyr på 1.500 kr. pr. genskabt backup. Backup kan dog kun genskabes én måned tilbage i tid.

PRE.DO indsamler, en så vidt mulig begrænset mængde, persondata om dig for at kunne levere en optimal digital løsning. Med din brug af Applikationen giver du os tilladelse til at behandle dine persondata i overensstemmelse med disse handelsbetingelser.

Hos PRE.DO anerkender vi, at du muligvis ønsker at holde de persondata, du afgiver online, fortrolige, og vi er opmærksomme på, at vi er forpligtet til at sikre passende beskyttelse og ansvarlig behandling af alle de persondata, vi modtager.

Vælger du at benytte Applikationen og dermed accepterer, at vi lagrer persondata, har du ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi har indsamlet om dig, og at gøre indsigelse imod registrerede oplysninger og behandlingen af dine persondata. Hvis oplysningerne er ukorrekte, ufuldstændige eller irrelevante, har du ret til at kræve dem rettet eller slettet.

Hvis du vil vide mere eller ændre de oplysninger, du har givet os, er du velkommen til at kontakte PRE.DO ApS ved at sende en mail til pre.do@pre.do.

PRE.DO er til enhver tid forpligtet til at opholde de lovgivningsmæssige krav til beskyttelse af privatlivets fred. Øverst i vores handelsbetingelser kan du altid se, hvornår de senest blev opdateret.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores fortrolighedspolitik, eller hvordan vi bruger dine persondata, er du velkommen til at kontakte os via e-mail på pre.do@pre.do eller via telefon på +45 2828 7878.

Kundens ansvar

Kunden er selv ansvarlig for overholdelse af gældende lovgivning og myndighedsforskrifter, herunder at Applikationen anvendes lovligt. Kunden er også ansvarlig for at gøre sig bekendt med og overholde PRE.DOs sikkerhedspolitik. Kunden er forpligtet til at holde PRE.DO skadesløs for ethvert forhold, der kan henføres til et brud herpå. 

PRE.DOs afhjælpningsret og -pligt

I tilfælde af mangler ved Applikationen kan Kunden ikke gøre andre misligholdelsesbeføjelser gældende end afhjælpning, med undtagelse af ophævelse, hvis PRE.DO væsentligt har misligholdt sine forpligtelser i henhold til Abonnementet. Medmindre andet fremgår af Vilkårene, frafalder Kunden hermed udtrykkeligt og uigenkaldeligt enhver anden misligholdelsesbeføjelse.

 PRE.DO er forpligtet og berettiget til at søge mangler ved Applikationen afhjulpet inden 10 dage efter, at Kunden skriftligt har reklameret herover. Såfremt der er tale om en væsentlig mangel, og PRE.DO ikke kan afhjælpe manglen inden 10 dage efter at Kunden har reklameret herover, vil Kunden få refunderet det betalte beløb for Abonnementet for den tid udover de 10 dage, som det tager PRE.DO at afhjælpe manglen.

PRE.DOs ansvar

Af PRE.DO ApS og relaterede selskaber kan du kun få godtgjort direkte skader svarende til op til din service medlemspris svarende til 1 måned. Skadens følgevirkninger dækker PRE.DO ApS ikke, dækkende over blandt andet afledte konsekvenser, tabt profil, særlige, indirekte, tilfældige eller skader relateret til straf.

PRE.DO er med de begrænsninger, der fremgår af Vilkårene, ansvarlig for tab efter dansk rets almindelige regler.

PRE.DO kan ikke holdes ansvarlig for tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

PRE.DO ApS er kun ansvarlig for Applikationen. PRE.DO er ikke ansvarlig for og afgiver ingen garanti for Kundens eller tredjemands standardsoftware, produkter, materialer, værktøjer og metoder, som Kunden anvender sammen med Applikationen, eller for at disse kan virke sammen.

Såfremt opfyldelsen af PRE.DOs forpligtelser hindres eller udsættes, som følge af force majeure, mangler eller forsinkelse ved leverance fra underleverandør, eller i øvrigt på grund af omstændigheder, som PRE.DO ikke har indflydelse på, er PRE.DO ansvarsfri over for Kunden. PRE.DO er i disse tilfælde berettiget til at suspendere Kundens adgang til Applikationen indtil opfyldelseshindringen er ophørt.

Ophævelse

I tilfælde af væsentlig misligholdelse af Abonnementet, kan den ikke-misligholdende part ophæve aftalen. Som eksempler på væsentlig misligholdelse kan anføres, 1) at PRE.DO ikke afhjælper væsentlige mangler på Applikationen indenfor 60 dage efter Kundens skriftlige reklamation, 2) at Kunden har tilsidesat betalingsforpligtelsen i 30 dage fra fakturaens forfaldsdag, eller 3) at Kunden anvender Applikationen retsstridigt eller i strid med Vilkårene.

Forud for ophævelsen skal den ikke-misligholdende part dog skriftligt meddele den misligholdende part om grundlaget for ophævelsen, og give denne en frist på 10 dage til at afhjælpe misligholdelsen, såfremt misligholdelsen efter sin natur kan berigtiges.

Ændringer af Abonnementsvilkår

Vi kan revidere vores Abonnementsvilkår til enhver tid. Såfremt vi ændrer vores Abonnementsvilkår vil vi oplyse dig om ændringerne samt tidspunktet for ikrafttrædelsen både via e-mail.

Såfremt du ikke ønsker at binde dig til de opdaterede Abonnementsvilkår bedes du opsige dit abonnement inden de opdaterede Abonnementsvilkår træder i kraft. Vi vil altid give et varsel på minimum 30 dage inden de opdaterede Abonnementsvilkår træder i kraft.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte opstå i forbindelse med Abonnementet, herunder tvister vedrørende Abonnementets, eller de aftaler der udspringer heraf, eksistens, fortolkning eller gyldighed, skal afgøres efter dansk ret ved Retten i Aalborg i første instans..’